Д-р Салиф Ариф

  

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Пациенти, лекувани од д-р Ариф    Цени на забни импланти    Контакт со д-р Салиф Ариф

За контакти со д-р Ариф - лични мобилни телефони: +359878238335, +359893686146

Е-mail: salifarif@yahoo.com, dr.salif_arif@yahoo.com, salifarif@gmail.com, arif@ralev_dental.bg

Службен телефон +359 32 642056

Адреса на клиниката: гр. Пловдив, ул. "Љубен  Каравелов" 9Б, сп. 5

www.drlazarevski.com    www.ralev.ws    www.markova.info    www.omegadentagroup.com    www.maxillofacial-bg.com

Д-р Салиф Ариф е роден на 22.12.1987 г. во гр. Крџали, каде што заршува средно образование во Професионална гимназија по економијаа "Алеко Константинов". Високо образование завршува успешно во 2012 г. во Факултетот по Дентална Медицина кон Медицински Универзитет - гр. Пловдив, каде придобива титула магистар лекар по дентална медицина. Уште во раните студентски години ја осознава потребата од дополнителни квалификациски курсови освен застапените во факултетската обука задолжителни предавања и вежби, а со започнувањето на клиничките вежби и лекувањето на првите пациенти се убедува во тоа. Се придржува кон тезата дека лекар, кој што престанал да биде ученик, престанува да е лекар. Се стреми кон непрекинато усовршување во професионален аспект, поради што по време на студирањето и после това посетува редица квалификациски курсови, предавања и семинари. Не подценува нито еден дел од стоматологијата 0(новиот термин едентална медицина), но особен интерес пројавува кон протетиката на дентална медицина, оралната хирургија и по-специално на имплантологијата. Д-р Ариф е член на БЗС (Български зъболекарси съюз- Бугарски стоматолошка комора) , член на БАЕС (Бугарската Академија по Естетска Стоматологија), членува и во порталот за on-line дентална едукација DentalXP Community.

Курсови(практични и теоретски), лекции и семинари посетувани од Д-р Салиф Ариф:

1. Шести конгрес на БАЕС (Бугарската Академија по Естетска Стоматологија) - тема на конгреса "Конзервативен естетски приод за дизајн на насмевката". Лектор: проф. д-р Роналд Голдщайн, САД - Dr. Ronald Goldstein - проведен на 22. 10. 2010 г.

cert

2. Теоретски и практичен курс за KOS, Hexacone и BCS импланти, проведен од д-р Вернер Мандер, Австрија (Dr. Werner Mander). Тема на курсот - планирање, хируршки протокол и методологија при KOS импланти. Клинички критерии за избор. Дата на курсот - 16 - 17.04.2011 г.

cert

3. Курс на БАЕС

"Пародонтални и хируршки техники за подобрување на естетиката"

лектор: проф. д-р М. Дженк, Турција

Prof.Dr. Mehmet Cenk Haytaç

08. 10. 2011 г.

cert

4. Курс за работа со Straumann MembraGel

лектор: Д-р Стефан Пеев, д.м.

25. 11. 2011 г.

cert

5. Webinar курс на тема „Имедиатно поставување на забни импланти” (малку дооточнување за тоа што представува Webinar: Вебинар е веб семинар или тренинг, кој се проведуња на персонален компјутер со помошта на систем за веб конференции. Овој систем за веб конференции дозволува да набљудувате на живо презентации од својот компјутер, како и да слушате и да разговарате с водителот)

"Immediate placement оf dental implants"

лектор: Dr. Ahmed Ayoub
President of Egyptian Society of oral Implant

15. 12. 2011 г.

6. Курс на Програми за дообразување на стоматолози

"Адхезивни технологии - современ преглед "

Лектор и демонстратор: Д-р Петар Дучев

03. 03. 2012 г.

cert

7. Курс по имплантологија за работа со имплантен систем Dentium;имплантен систем Neobiotech; системи за подигнување на синус по отворена и затворена методика SLA kit и SCA kit

лектор: Д-р Венцеслав Ралев

10. 03. 2012 г.

cert

8. Курс на БАЕС

"Протетско лекување со имедиатно натоварени импланти"

лектор: Д-р Станислава Миши,  Dr. Stanislava Misci Бостон САД

11. 07. 2012 г.

cert

9. Прв национален ендодонтски форум

лектор: проф. д-р Арналдо Кастелучи, Италија

Dr. Arnaldo Castellucci

21-23. 09. 2012 г.

cert

10. Практичен курс по време на Софијската дентална средба 2012 г.

SDM(Sofia Dental Meeting) 2012

"Различни техники на коскен - графт во фазата пред имплантолошкото лекување"

Вклуѝува разни техники за коскена реконструкција пред имплантирање, како техники за земање на коска од симфизата и рамусот на долната вилица. Индикации кога и како се употребуваат алогенни коскени транспланти и различни техники на синуслифтинг.

Лектор и демонстратор: проф. д-р Мишел Џабур, Франција

Dr. Michel Jabbour

29. 09. 2012 г.

11. Семинар по имплантологија Neobiotech and partners first meeting

Протокол за работа со: Neo CMI Implant

сетови за синуслифтинг си крестален SCA kit и латерален достап SLA kit

сетови за отстранување на неуспешни импланти Neo Fixture Remover Kit и скршени покривни штрафови Neo Screw Remover Kit

коскена фреза (ACM фреза)за собирање на автогена коска  Neo Auto Chip Maker

сет за водена коскена регенерација GBR kit

различните видови титаниумски мембрани CTi-mem

различни техники за лекување на периимплантити, и разработката на Neobiotech четката iBrush за чистење на иплантната површина

лектор: д-р Јонг-Ку Хоо, Сеул Јужна Кореја; Бостон САД

Dr. Young-Ku Heo

24-25. 11. 2012 г.

cert

12.Семинар за дентални лекари

"Порцелански ламинати" лекција и практична демонстрација

лектори: Д-р Росен Венелинов и Д-р Радослав Аспарухов

01. 12. 2012 г.

13.Теоретски курс на тема

"Имплантирање при активен пародонтит. Шанса или бариера?"

лектор: Dr. Attila Horvath, Будимпешта Унгарија

20. 04. 2013 г.

14. Семинар по имплантологија Neobiotech and partners second meeting

лектор: Dr. Kent Hwang,  Лос Анџелес Калифорнија САД

11-12. 05. 2013 г.

15. Симпозиум по имплантологиja oрганизиран от Neobiotech

Сеул, J.Кореjа

06 .10. 2013 г.

cert

Д-р Ариф от м.јуни 2012 г.е дел от екипата на стоматолошки ординации Ралев Дентал, каде што работи заедно со д-р Лазаревски, д-р Маркова, д-р Ралев и д-р Марков, и каде што се предлагат секакви услуги од областа на денталната медицина, кои што можат да се извршуваат во амбулаторни услови.

Адреса на клиниката: гр. Пловдив , ул. "Л. Каравелов" 9Б, сп. 5

тел. за контакти со д-р Ариф:

+359878238335

+359893686146

e-mail:

 salifarif@yahoo.com

dr.salif_arif@yahoo.com

salifarif@gmail.com

arif@ralev_dental.bg